Agricultura i alimentació pagesa abans de la Revolució Feudal

Continua sent una incògnita saber com s’organitzava la producció agrària a les societats europees pre-feudals als segles IX i X.
Image

| 18/10/2009 | Darrera actualització:


Índex de continguts

Organització de la producció agrària durant l’Alta Edat Mitjana (segles IX-X)

Pels estudis històrics que s’han portat a terme fins al moment, no se sap molt bé com s’organitzava la producció agrària a les societats europees prefeudals. Això és conseqüència, d’una banda, per la manca de documentació d’aquesta època què faci referència als esdeveniments quotidians de la vida dels pagesos, però també es deu al poc interès que ha despertat entre els historiadors aquesta matèria. La historiografia clàssica ha estat més interessada a estudiar com s’organitzava el poder (història de les classes dirigents).

El problema principal dels historiadors quan han de tractar els esdeveniments d’aquests segles és que els pagesos no han sabut mai escriure ni llegir. Transmetien els seus coneixements amb la pràctica i l’oralitat, de generació en generació. Però no ens van deixar testimonis escrits.

Però l’activitat agrícola que desenvolupaven els camperols era la base de l’economia de les societats alt-medievals. Sense la seva feina no funcionava el sistema. I eren ells els únics obligats a pagar impostos.

Una de les gestions agràries més important que el pagès havia de dur a terme era la distinció entre el terreny culte i l’inculte. La base principal de la producció agrària es trobava en saber guardar les proporcions entre les dues parts (el terreny cultivat i el no cultivat). L’historiador Massimo Montanari va escriure un llibre sobre la importància de l’inculte (espais no conreats) durant l’etapa que ens ocupa.

L’agricultura medieval pot ser descrita com la contínua conquesta i transformació d’espais incultes en espais conreats. Aquest procés arribarà fins a la segona meitat del segle XX. Tot aquest llarg de la història europea es basa en un procés continu de colonització de noves zones conreables, perquè aquesta era l’única forma possible d’augmentar la productivitat agrícola.

La runcatio consistia a transformar una zona de bosc en zona de conreu. Sempre es mostrava interès per preservar l’existència de les zones incultes. Aquestes runcatios formaven part d’un procés molt extens que no culminà fins al segle XX.

Societat feudal
Miniatura de finals segle XIII, que representa una societat ja feudal

Què passava abans de la Revolució Feudal del segle X a Europa?

Abans la Revolució Feudal hi havia un gran predomini de l’inculte sobre el culte en les pràctiques pageses. I què s’obtenia de l’inculte (els boscos)? Combustible.

Es feia una pràctica agrícola itinerant, una pràctica molt habitual i freqüent. Consistia a crear una clariana en el bosc, tallant i cremant, sembrant, collint, tornant a sembrar i tornant a collir. Llavors es feia el mateix procés en un altre espai. Aquest desplaçament de les zones de treball no implicava que els grups humans canviessin de residència.

Característiques tècniques de les pràctiques agràries prefeudals

El bestiar s’utilitzarà més tard

A partir del segle X en endavant els cultius van quedar fitxats en un mateix terreny, per evitar els problemes de fertilitat, i aprofitar d’alguns avenços tècnics com eren:

El Calendari agrícola prefeudal


Aquests calendaris eren comuns a tot Europa. Les escenes fan referència a un rang molt limitat de productes. Aquests cultius no van variar massa al llarg dels segles medievals, resultat d’una pràctica especialitzada. També perquè el mateix sistema feudal, amb la intervenció del senyor, feia que quedessin molt pautades les pràctiques agràries sobre el que es podia o no cultivar i sobre com s’organitzava el conreu.


Tots els articles del curs: Història Medieval a Europa

Roma, un Imperi en decadènciaL’Imperi Romà cristià. La conversió de Constantí (312)Després de l'Imperi Romà: les invasions bàrbaresExpansió de l'Islam, àrabs i berbers a la Mediterrània (segles VIII-X)Agricultura i alimentació pagesa abans de la Revolució FeudalL'Imperi Carolingi (751-987). L'emperador CarlemanyLa gènesi de l'ordre feudalL’Església: una institució universal en l’ordre feudalLa gènesi de les monarquies feudalsLes ciutats medievals en el feudalisme i l'expansió comercialLa qüestió del creixement medieval (segles XI-XIII)La desacceleració baixmedieval dels segles XIII i XIVLa Guerra dels Cent Anys (1337-1453)Els efectes econòmics i socials de la crisi baixmedievalRevoltes camperoles i conflictivitat urbana a la Baixa Edat MitjanaEl Cisma d'Occident (1378-1417)Bibliografia Història Edat Mitjana d'Europa

Bibliografia recomanada:


Idiomes disponibles: